Regulamin platformy

DBR77
DBR77

1. Informacja o warunkach świadczenia usług

1.1 Korzystając z usług Platformy Robotów DBR77.com, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na poniższe Warunki Świadczenia Usług. Przeczytaj je uważnie. Oferujemy szeroki zakres usług i czasami mogą obowiązywać dodatkowe warunki. W takiej sytuacji poprosimy Cię o oddzielną zgodę. 1.2 DBR77 szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

2. Definicje

2.1 DBR 77 – DBR77 ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039, 140.500 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych). 2.2 Platforma – oznacza (mobilną) platformę internetową i aplikację, przez którą udostępniane są funkcjonalności związane z projektowaniem, zakupem i nadzorem nad realizacją procesu robotyzacji stanowisk przemysłowych która jest własnością, jest kontrolowana, zarządzana, utrzymywana i/lub hostowana przez DBR 77. 2.3 Inwestor – przedsiębiorca zamierzający przeprowadzić automatyzację stanowiska przemysłowego w posiadanym zakładzie produkcyjnym, który w tym celu zamieszcza na Platformie Wyzwanie Technologiczne. 2.4 The integrator – podmiot świadczący usługi związane z automatyzacją stanowisk przemysłowych w zakładzie lub zakładach produkcyjnych, który będzie zamieszczał na Platformie Rozwiązania Technologiczne i/lub Oferty. 2.5 Dostawca – podmiot, który jest producentem bądź dystrybutorem szeroko pojętego wyposażenia zakładów produkcyjnych. 2.6 Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy będący Inwestorem, Integratorem lub Dostawca. 2.7 Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi utworzony na Platformie, które charakteryzują unikalny – identyfikujący Użytkownika login i hasło. 2.8 Wyzwanie Technologiczne – zamieszczony na Platformie przez Inwestora opis oraz charakterystyka (wraz z możliwością wizualizacji graficznej) aktualnie funkcjonującego w zakładzie produkcyjnym Inwestora stanowiska przemysłowego, które w zamiarze Inwestora miałoby zostać zautomatyzowane. 2.9 Rozwiązanie Technologiczne – zamieszczona na Platformie przez Integratora odpowiedź na Wyzwanie Technologiczne, stanowiąca propozycję koncepcji zautomatyzowania stanowiska. 2.10 Zaproszenie Do Składania Ofert – jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Inwestora Rozwiązania Technologicznego zaproponowanego przez Integratora. Inwestor może zaprosić do składania ofert dowolną ilość Integratorów. 2.11 Oferta2 – złożone przez Integratora w odpowiedzi na Zaproszenie Do Składania Ofert oświadczenie woli zawarcia umowy. Odpowiedź na Zaproszenie Do Składania Ofert stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 2.12 Studio Projektowania 3D – aplikacja na Platformie służąca do trójwymiarowego projektowania stanowisk przemysłowych.

3. Zakres usług DBR77

3.1 Dostępność funkcjonalności Platformy jest możliwa tylko po zarejestrowaniu Konta Użytkownika. Aby dokonać rejestracji i utworzyć Konto należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny, osobny dla Inwestora, Integratora oraz Dostawcy, podając wymagane dane. 3.2 Dostęp do konta uzyskiwany jest każdorazowo poprzez logowanie po podaniu nazwy Użytkownika lub adresu e-mail i hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania do automatycznego logowania, odbywa się na własne ryzyko. 3.3 Platforma umożliwia zarejestrowanym Inwestorom publikowanie Wyzwań Technologicznych. Zarejestrowani i zwalidowani Integratorzy mają możliwość odpowiadania na zamieszczone Wyzwania Technologiczne poprzez przedstawienie Rozwiązań Technologicznych. W kolejnym etapie Integratorzy otrzymują Zaproszenie do Składania Ofert (co jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Inwestora Rozwiązania Technologicznego) na realizację wybranych Rozwiązań Technologicznych opublikowanych przez Inwestorów. Po wybraniu przez Inwestora Oferty na realizację Rozwiązania Technologicznego rozpoczyna się proces realizacji stanowiska robotycznego zgodnie z metodyką zarządzania projektem inwestycyjnym opisaną w niniejszych warunkach. 3.4 Jako dostawca Platformy, DBR77 nie jest właścicielem, nie tworzy, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie zapewnia, nie kontroluje, nie oferuje ani nie dostarcza żadnych ofert ani usług w zakresie dostawy stanowisk robotycznych oraz nie zarządza nimi. DBR77 nie jest stroną zarówno w zakresie Zaproszenia do Składania Ofert, jak i Oferty bądź innych zobowiązań związanych z realizacją stanowiska. Za koncepcje projektowe oraz usługi związane z integracją stanowisk przemysłowych odpowiadają wyłącznie Integratorzy. Użytkownicy Platformy składając bądź przyjmując Ofertę, zawierają umowę bezpośrednio między sobą. DBR77 nie jest i nie staje się stroną ani innym uczestnikiem żadnego stosunku zobowiązaniowego między Użytkownikami. DBR77 nie jest także pośrednikiem w obrocie wyposażeniem stanowisk, DBR77 nie działa jako agent w żadnym charakterze dla żadnego Użytkownika. 3.5 DBR7 jest uprawnionym do pomocy w rozwiązywaniu sporów, tym niemniej DBR77 nie ma kontroli i nie gwarantuje (i) istnienia, jakości, bezpieczeństwa, przydatności ani legalności jakichkolwiek koncepcji ofert lub usług świadczonych przez Integratorów, (ii) prawdziwości lub dokładności jakichkolwiek opisów Wyzwania Technicznego oraz Rozwiązań Technologicznych, ocen, recenzji lub innych treści zamieszczonych przez Użytkowników na Platformie lub (iii) wyników lub zachowań Użytkowników lub osób trzecich. 3.6 Wszelkie odniesienia do „zwalidowanego” Integratora wskazują jedynie, że przeszedł on odpowiedni proces formalnej weryfikacji lub identyfikacji i nic ponad to. Żaden taki opis nie stanowi poświadczenia ani gwarancji ze strony DBR77 na temat jakiegokolwiek Integratora, w tym tożsamości lub przeszłości Integratora ani tego, czy Integrator jest godny zaufania, kompetentny lub wypłacalny. 3.7 Użytkownicy Platformy potwierdzają, że ich obecność na Platformie oraz działania przez nich podejmowane mają charakter profesjonalny i/lub zawodowy i są związane prowadzaną przez nich działalnością gospodarczą bądź działalnością w ramach, której pracują lub do której reprezentacji zostali upoważnieni. 3.8 Korzystając z Platformy Integrator oświadcza oraz godzi się, iż jego rola ogranicza się do bycia niezależnym, zewnętrznym wykonawcą, oraz iż nie łączy go z DBR77 stosunek pracy, nie jest agentem, nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć oraz iż nie jest partnerem DBR77 ani nie istnieje żaden stosunek podobny. Integrator działa wyłącznie we własnym imieniu i dla własnego ryzyka, nie w imieniu ani na rzecz DBR77. 3.9 DBR77 nie nadzoruje ani nie kontroluje Integratora w sposób ogólny ani w zakresie jego działań zgodnie z niniejszymi Warunkami. Integrator jest świadomy, że ma pełną swobodę, czy zamieścić Rozwiązanie Technologiczne oraz Oferty na realizacje stanowisk, czy też w inny sposób zaangażować się w inną działalność biznesową. 3.10 W celu promowania Platformy i zwiększenia widoczności Wyzwania Technologicznego, Rozwiązania Technologicznego oraz innych treści Użytkowników, mogą one być wyświetlane także na innych niż Platforma stronach internetowych, w aplikacjach, w wiadomościach e-mail oraz w reklamach online i offline. Aby pomóc Użytkownikom, którzy mówią różnymi językami, DBR77 może udostępniać także zautomatyzowane narzędzia przetwarzające, aby umożliwić Użytkownikom tłumaczenie treści w całości lub w części na inne języki. Użytkownicy mogą korzystać z tych narzędzi według własnego uznania. DBR77 nie może zagwarantować dokładności ani jakości takich tłumaczeń, Użytkownicy winni natomiast przeglądać i ewentualnie weryfikować dokładności takich tłumaczeń. 3.11 Platforma może zawierać lub publikować linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich („Usługi stron trzecich”). Usługi Stron Trzecich mogą podlegać różnym warunkom i praktykom w zakresie prywatności. DBR77 nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub dokładność Usług Stron Trzecich ani treści, produkty lub usługi dostępne w ramach Usług Stron Trzecich. Łącza do Usług Stron Trzecich nie oznaczają poparcia, udzielenia jakiejkolwiek rekomendacji lub też gwarancji przez DBR77 dotyczącej Usług Stron Trzecich. 3.12 DBR77 nie odpowiada za przestoje lub zakłócenia w Internecie i infrastrukturze telekomunikacyjnej, na które nie ma wpływu i które mogą prowadzić do przerw w dostępności Platformy. DBR77 może tymczasowo i po uwzględnieniu uzasadnionych interesów Użytkowników (np. za wcześniejszym powiadomieniem), ograniczyć dostępność Platformy, lub niektórych jej obszarów lub funkcji, jeśli jest to konieczne ze względu na ograniczenia przepustowości, bezpieczeństwo lub integralność serwerów DBR77 lub w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych zapewniających prawidłowe lub ulepszone działanie Platformy. DBR77 może ulepszać i modyfikować Platformę oraz od czasu do czasu wprowadzać nowe rozwiązania, funkcjonalności bądź usługi DBR77. DBR77 powiadomi Użytkowników o wszelkich zmianach na Platformie DBR77, chyba że takie zmiany mają niewielki charakter i nie mają istotnego wpływu na funkcjonalność i realizowane przez Użytkowników działania.

4. Rejestracja konta użytkownika

4.1 Aby uzyskać dostęp i korzystać z funkcjonalności Platformy, takich jak zgłaszanie Wyzwań Technologicznych lub Rozwiązań Technologicznych, podgląd do Wyzwań Technologicznych, możliwość komentowania i zadawania pytań, niezbędna jest rejestracja przez Użytkownika konta. Rejestrując Konto Użytkownika na Platformie dla przedsiębiorstwa, organizacji lub innego podmiotu prawnego, jako osoba uzupełniająca zgłoszenie oświadczasz i zapewniasz, że jesteś uprawnionym do jego reprezentacji oraz masz prawo do składania prawnie wiążących oświadczeń w imieniu tego podmiotu i udzielenia DBR77 wszystkich pozwoleń i licencji przewidzianych w niniejszych Warunkach. 4.2 Rejestracja konta na Platformie DBR77 odbywa się za pomocą adresu e-mail i utworzenia hasła lub za pośrednictwem indywidualnego konta w niektórych serwisach społecznościowych innych firm, takich jak w szczególności Linkedin czy Google („Konto SNS”). W dowolnym momencie można wyłączyć połączenie między swoim Kontem Użytkownika a kontem SNS, otwierając sekcję „Ustawienia” na Platformie DBR77. 4.3 Zarówno podczas rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Platformy, należy podać potrzebne i aktualne dane i informacje. Uzupełnienie wszelkich wymaganych przez system danych możliwe jest wyłącznie raz. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z administratorem danych. 4.4 Nie można zarejestrować więcej niż jednego (1) Konta Użytkownika, chyba że DBR77 wyrazi na to uprzednią zgodę. Nie można scedować ani w inny sposób przenieść swojego Konta Użytkownika na inną stronę. 4.5 Dane podane przez Integratora w trakcie rejestracji są widoczne dla wszystkich Użytkowników Platformy. Tym samym Integrator nie może pozostać anonimowy (deanonimizacja). Wykonanie przez Integratora jakiegokolwiek działania na Platformie (zadanie pytania, komentowanie, opublikowanie Rozwiązania Technologicznego, itp.) związane jest z uwidocznieniem jego danych w profilu Użytkownika. 4.6 Inwestor w trakcie rejestracji, podając dane Użytkownika ma możliwość wyboru czy pozostają one widoczne dla wszystkich Użytkowników Platformy, czy jego dane widoczne są wyłącznie dla Integratorów, których koncepcja Rozwiązania Technologicznego została zaakceptowana przez Inwestora. 4.7 Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na jego Koncie Użytkownika, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane przez Użytkownika, czy podejmowane przez Użytkownika, jego personel lub stronę trzecią. DBR77 nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika ani za żadne z wyżej wymienionych działań. DBR77 ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie spowodowanym naruszeniem przez DBR77 niniejszych Warunków. 4.8 Każdy Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych logowania do swojego Konta Użytkownika i nie może ujawniać swoich danych logowania nieupoważnionym osobom trzecim. Jeżeli istnieją jakiekolwiek podstawy, by podejrzewać że dane logowania zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone lub w inny sposób naruszone lub w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić DBR77. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, chyba że takie działania nie są przez niego upoważnione i Użytkownik nie dopuścił się innych zaniedbań (takich jak niezgłoszenie nieuprawnionego użycia lub utraty danych uwierzytelniających). 4.9 Przez Platformę mogą zostać udostępnione funkcje, które pozwolą Użytkownikom upoważniać inne osoby lub określone strony trzecie do podejmowania określonych działań, które mają wpływ na Konto Użytkownika. Na przykład Platforma może umożliwiać Użytkownikom powiązanie ich Kont Użytkownika z firmami i podejmowanie działań dla tych firm, może umożliwiać uprawnionym członkom lub określonym stronom trzecim rezerwowanie treści na Platformie w imieniu innych członków lub może umożliwiać Użytkownikom dodawanie innych członków jako współpracowników. Te funkcje nie wymagają udostępniania swoich danych logowania żadnej innej osobie. Żadna osoba trzecia nie jest upoważniona przez DBR77 do żądania od Użytkownika danych logowania, a Użytkownik nie może żądać ich od innych osób. 4.10 DBR77 zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub zamknięcia Konta Użytkowania, usunięcia lub edycji wszystkich treści zamieszczonych na Platformie, według własnego uznania.

5. Opłaty za usługi

5.1 DBR77 pobiera opłaty od Integratorów „Opłaty dla Integratorów” w zamian za korzystanie z Platformy DBR77. Informacje dotyczące obowiązywania opłat oraz jak są one obliczane, znajdują się w warunkach dotyczących Opłat za Usługi – Cennik Usług. 5.2 Wszelkie obowiązujące opłaty za Usługi (w tym wszelkie obowiązujące podatki) zostaną wyświetlone Inwestorowi lub Integratorowi przed opublikowaniem odpowiednich treści na Platformie. DBR77 zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat za Usługi w dowolnym momencie i powiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłat, zanim zaczną obowiązywać. Zmiany opłat nie będą miały wpływu na projekty, których realizację rozpoczęto przed datą wejścia w życie zmiany opłaty. Rozpoczęcie realizacji projektu rozumiane jest jako zaakceptowanie Oferty przez Inwestora. 5.3 Każdy Integrator jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich Opłat za Usługi jego dotyczących. O ile na Platformie DBR77 nie określono inaczej, Opłaty za Usługi nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki specyficzne dla inwestorów

6.1 Tworząc Wyzwanie Technologiczne za pośrednictwem Platformy, Inwestor powinien: (i) podać pełne i dokładne informacje o stanowisku przemysłowym, które ma zostać zrobotyzowane; (ii) ujawnić wszelkie znane wyzwania, utrudnienia i wymagania, które mają zastosowanie oraz (iii) dostarczyć wszelkich innych istotnych informacji, w szczególności wskazanych w arkuszach pytań zamieszczonych na Platformie. 6.2 Publikacja Wyzwania Technologicznego przez Inwestora poddana jest dodatkowej weryfikacji przez Zespół DBR77 celem zapewnienia, iż Wyzwanie Technologiczne opublikowane zostało zgodnie z powyższymi standardami. Pozytywna weryfikacja skutkuje automatyczną publikacją Wyzwania Technologicznego. W przypadku negatywnej weryfikacji Zespół DBR77 skontaktuje się z Inwestorem celem skorygowania przygotowanego Wyzwania Technologicznego. 6.3 Inwestor jest odpowiedzialny za ciągłe aktualizowanie informacji dotyczących Wyzwania Technologicznego. 6.4 Obrazy, animacje lub filmy (łącznie zwane „Obrazami”) używane przy opisie Wyzwania Technologicznego muszą dokładnie odzwierciedlać jakość i stan stanowisk przemysłowych Inwestora. DBR77 zastrzega sobie prawo do wymagania, aby Wyzwania Technologiczne zawierały minimalną liczbę obrazów o określonym formacie, rozmiarze i rozdzielczości. 6.5 DBR77 zaleca wgranie na platformę fotografii bądź rysunków technicznych detali, które mają być obsługiwane przez robota.

7. Warunki specyficzne dla integratorów

7.1 Po rejestracji konta Użytkownika, Integrator może opracowywać oraz zgłaszać koncepcje Rozwiązania Technologicznego do wybranych Wyzwań Technologicznych dostępnych na Platformie. 7.2 Przygotowanie przez Integratora koncepcji organizacji stanowisk z wykorzystaniem robotów odbywa się za pośrednictwem środowiska projektowania 3D (Studio Projektowania 3D). Przygotowane przez Integratora koncepcje będą widoczne wyłącznie dla Inwestora, na którego Wyzwanie Technologiczne Integrator składa odpowiedź. 7.3 Kosztorys stanowiska pracy, efektywność operacyjna oraz finansowa stanowiska pracy na etapie tworzenia koncepcji Rozwiązania Technologicznego będzie widoczna wyłącznie dla Integratora, który przygotował koncepcję stanowiska. Powyższe dane stają się widoczne dla Inwestora wyłącznie po akceptacji ostatecznej Oferty złożonej przez Integratora. 7.4 Integrator od chwili zamieszczenia na Platformie Oferty jest nią związany. Zamieszczona na Platformie Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

8. Zasady współpracy inwestorów i integratorów na platformie

8.1 Po upublicznieniu Wyzwania Technologicznego na Platformie przez Inwestora, Integratorzy będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań na temat Wyzwania Technologicznego. Im szybciej i bardziej precyzyjnie Inwestor odpowie na pytania, tym przygotowane Rozwiązanie Technologiczne i Oferta będą pełniejsze i bardziej dopasowane technicznie a także bardziej korzystne finansowo. 8.2 Umieszczenie na Platformie aktualnych danych finansowych przedsiębiorstwa w zakresie kosztów produkcji pozwoli na lepszą analizę efektywności operacyjnej oraz finansowej utworzonego stanowiska. Jeżeli dane opisujące przedsiębiorstwo nie zostaną sprecyzowane, Platforma w celu dokonania obliczeń wykorzysta dane uśrednione. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą jednak nie być miarodajne. 8.3 Po upublicznieniu Wyzwania Technologicznego na Platformie Integratorzy mogą w terminie 14 dni kalendarzowych, chyba że Inwestor określi inny termin, zgłaszać propozycje koncepcji robotyzacji stanowiska zwanej Rozwiązaniem Technologicznym. 8.4 Po upływnie okresu zgłaszania Rozwiązań Technologicznych przez Integratorów Inwestor w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba że Inwestor określi inny termin, wybierze spośród nadesłanych Rozwiązań Technologicznych Rozwiązania Technologiczne, których wdrożeniem jest zainteresowany. Wybór Rozwiązania Technologicznego jest równoznaczny z Zaproszeniem Do Składania Ofert. 8.5 Po otrzymaniu Zaproszenia Do Składania Ofert Integratorzy w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba że Inwestor określi inny termin, uprawnieni są do składania Oferty. Każdy Integrator może złożyć Ofertę do każdego zatwierdzonego Rozwiązania Technologicznego. 8.6 Po upływie okresu do składania Ofert Inwestor, w okresie ważności oferty może wybrać Ofertę której realizacją jest zainteresowany. W terminie określonym na wybór Oferty, Oferta złożona przez Integratora jest dla niego wiążąca. Integratorzy, którzy złożyli Oferty otrzymują informacje o zakończonym postępowaniu ofertowym. 8.7 Przyjęcie przez Inwestora Oferty na Platformie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji koncepcji stanowiska zrobotyzowanego opisanego w Rozwiązaniu Technologicznym za zasadach opisanych w Ofercie. Odpowiedź Inwestora na ofertę oznacza jednoczesne związanie tą Ofertą. 8.8 Po przyjęciu Oferty Integrator oraz Inwestor przystępują do realizacji projektu zgodnie z zasadami opisanymi na Platformie w module „zarządzanie projektami”. Postępowanie zgodnie z opisanym procesem jest obowiązkowe dla Użytkowników oraz zwiększa szanse na realizację projektu zgodnie z budżetem oraz harmonogramem.

9. Oceny i recenzje

9.1 W określonych ramach czasowych po zgłoszeniu Rozwiązania Technologicznego Użytkownicy mogą zamieszczać publiczną recenzję („Recenzja”) i przesyłać swoje oceny („Ocena”) dotyczące zaproponowanego samych Integratorów oraz Rozwiązań Technologicznych. Recenzja stanowi słowną opinię dotyczącą dokonanego wdrożenia. Ocena natomiast to opinia wyrażona poprzez przyznanie od 5 do 1 gwiazdki, przy czym 5 oznacza najwyższą ocenę Rozwiązania Technologicznego, a 1 oznacza niedostateczną ocenę Rozwiązania Technologicznego, pod względem jego innowacyjności, doboru rozwiązań do potrzeb Inwestora oraz efektów finansowych wdrożenia Rozwiązania Technologicznego. Oceny lub Recenzje odzwierciedlają opinie poszczególnych Użytkowników i nie odzwierciedlają opinii DBR77. Oceny i Recenzje nie są weryfikowane przez DBR77 pod względem dokładności i mogą być nieprawidłowe lub wprowadzać w błąd. 9.2 Celem systemu Ocen i Recenzji jest rozwijanie zaufania do Użytkowników Platformy DBR77. Użytkownikom nie wolno manipulować Ocenami i Recenzjami w jakikolwiek sposób, na przykład nakazując osobie trzeciej napisanie pozytywnej lub negatywnej opinii na temat innego Użytkownika. 9.3 Oceny i Recenzje są częścią publicznego profilu Konta Użytkownika i mogą być również wyświetlane w innym miejscu na Platformie (np. na stronie z aktualnościami) wraz z innymi istotnymi informacjami, takimi jak liczba wdrożonych Rozwiązań Technologicznych, średnia ocena, czy ranking ocen.

10. Zawartość i prawa własności intelektualnej użytkowników

10.1 Funkcjonalności Platformy umożliwiają przesyłanie i publikowanie treści na Platformie. Użytkownicy publikujący treści zachowują własność wszelkich osobistych praw własności intelektualnej, które do nich posiadają. Jednocześnie oświadczają, że prawa te są ważne, nie są w żaden sposób kwestionowane, obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się wobec tych praw żadne spory i postępowania tak sądowe jak i pozasądowe. 10.2 Publikując treści na naszej Platformie, Użytkownik zgadza się, iż treści te nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa, będą publicznie dostępne mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników Platformy. 10.3 Jednocześnie każdy Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści udostępniane osobom trzecim za pośrednictwem Platformy oraz zobowiązuje się do pokrycia szkody poniesionej na wypadek roszczeń osób trzecich. 10.4 Każdy Użytkownik publikując treść na Platformie lub przesyłając materiał, udziela DBR77 i innym Użytkownikom niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa licencji niewyłącznej do tych praw zezwalającej na używanie, hostowanie, przechowywanie, publikowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, wykonywanie – tak odpłatne jak i nieodpłatne, tłumaczenia, tworzenia pochodnych, rozpowszechnianie i wyświetla wszystkich treści na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanych treści, że treść jest dokładna, że wykorzystanie dostarczonych przez niego treści nie narusza niniejszych zasad i że zwolni DBR 77 z wszelkich roszczeń wynikających z dostarczonych przez niego treści. DBR77 ma prawo, ale nie ma obowiązku, monitorować i edytować lub usuwać wszelkie działania lub treści. DBR77 nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników lub jakąkolwiek stronę trzecią. 10.5 DBR 77 szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od Użytkowników Platformy. Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści na Platformie DBR 77 naruszają jego prawa autorskie, może poinformować o tym DBR 77 poprzez formularz kontaktowy / wysłanie wiadomości na adres IPR@dbr77.com.

11. Zawartość i prawa własności intelektualnej DBR 77

11.1 Całość Platformy i/lub udostępniona za jej pośrednictwem treść nie będąca tworem Użytkowników, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, projekty, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie jest własnością DBR 77 lub jej dostawców i jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. 11.2 Znaków graficznych i wizerunku firmy DBR 77 nie można używać w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do firmy DBR 77, w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać osoby trzecie w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący DBR 77. Wszystkie inne znaki towarowe nienależące do DBR 77, które pojawiają się na Platformie, stanowią własność ich prawowitych właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być Użytkownikami bądź podmiotami powiązani lub sponsorowani przez DBR 77.

12. Korzystanie z oprogramowania DBR 77

12.1 Użytkownik Platformy jest upoważniony do używania oprogramowania DBR 77 wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług Platformy i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może włączać żadnej części oprogramowania DBR 77 do innych programów ani kompilować żadnej jego części w połączeniu z innymi programami ani w inny sposób kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozprowadzać, cedować prawa do oprogramowania DBR 77 lub licencjonowania go w całości lub w części. 12.2 Całe oprogramowanie używane na Platformie jest własnością firmy DBR 77 lub jej dostawców i jest chronione przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie.

13. Działania zabronione

13.1 Użytkownik może publikować Wyzwania Technologiczne, Rozwiązania Technologiczne, wysyłać Zaproszenia Do Składania Ofert, Oferty, pytania, Recenzje, Opinie, komentarze, zdjęcia, filmy, inne treści lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, zawierająca groźby, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich lub budząca zastrzeżenia i nie zawiera wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nakłaniania do handlu, lub jakiejkolwiek formy „spamu” lub innych niechcianych komercyjnych wiadomości elektronicznych. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd. DBR77 zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści, ale nie przegląda regularnie publikowanych treści 13.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw, zasad, przepisów i zobowiązań prawnych, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Platformy. W związku z korzystaniem z Platformy Użytkownik nie będzie ani nie będziesz pomagać ani umożliwiać innym: naruszać lub omijać obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, umów ze stronami trzecimi, praw osób trzecich lub niniejszych Warunków; korzystać z Platformy do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub w sposób fałszywie sugerujący wspieranie takowych przez DBR 77, partnerstwo lub w inny sposób wprowadzający w błąd innych co do powiązania z DBR 77; kopiować, przechowywać ani w inny sposób uzyskiwać dostęp do jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych innych Użytkowników, zawartych na Platformie w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z Polityką Prywatności DBR 77 lub niniejszymi Warunkami lub w inny sposób narusza prawa do prywatności Użytkowników lub osób trzecich; korzystać z Platformy w związku z dystrybucją niechcianych wiadomości handlowych; żądać, akceptować ani dokonywać jakichkolwiek płatności, tak bezpośrednio jaki i za pośrednictwem innych podmiotów z tytułu opłat za rozwiązania będące Ofertą bądź inspirowane Ofertą poza Platformą nie uiszczając stosownych opłat na rzecz DBR77; dyskryminować lub nękać kogokolwiek, ani w inny sposób angażować się w jakiekolwiek agresywne, szkodliwe lub obraźliwe zachowanie; szkodzić DBR77, w tym poprzez nieautoryzowane wykorzystanie z Platformy lub używanie terminów pochodnych w nazwach domen, nazwach handlowych, znakach towarowych lub innych identyfikatorach źródeł, które ściśle imitują lub są łudząco podobne do domen DBR77, znaków towarowych, sloganów, kampanii promocyjnych lub innych treści; podejmować prób rozszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania Platformy; podejmować jakichkolwiek działań, które wyrządzają szkody lub niekorzystnie wpływają lub mogłyby uszkodzić lub niekorzystnie wpłynąć na działanie lub prawidłowe funkcjonowanie Platformy DBR77; naruszać lub naruszać praw innych osób ani w inny sposób wyrządzać komukolwiek szkody. 13.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DBR 77 nie ma ogólnego obowiązku monitorowania treści na Platformie ani aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność, ale ma prawo do przeglądania, wyłączania lub edytowania treści na Platformie, w celu: (i) obsługi, zabezpieczenia i poprawy bezpieczeństwa Platformy; (ii)zapewnienia przestrzegania przez Użytkowników niniejszych Warunków; (iii)zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, organów ścigania lub innej agencji administracyjnej lub organu państwowego; (iv)udzielania odpowiedzi na treści, które uzna za szkodliwe lub budzące zastrzeżenia; (v)wykonania innych postanowień niniejszych Warunków. 13.4 Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z DBR 77 i pomoc DBR 77 w dobrej wierze, a także zobowiązuje się dostarczać DBR 77 takie informacje i podejmować działania, o które może w uzasadniony sposób poprosić DBR 77 w związku z dochodzeniem prowadzonym przez DBR 77 lub przedstawiciela DBR 77 w sprawie niewłaściwego wykorzystania (w formule lub celu) lub nadużycia Platforma DBR77.

14.Odpowiedzialność

14.1 Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych Warunkach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, DBR 77 odpowiada jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie zostały poniesione w związku z niewywiązaniem się przez DBR 77 z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług oferowanych przez Platformę. 14.2 W stopniu określonym przepisami prawa ani DBR77, ani żaden z naszych przedstawicieli, pracowników, dystrybutorów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie Platformy i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za: (i)jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na Platformie, (ii)jakiekolwiek niezgodności związanej z jakimikolwiek informacjami jakie Użytkownik udostępnił na Platformie, (iii)usługi dostarczane i produkty oferowane przez Integratora, (iv)opisy Wyzwań Technologicznych, Rozwiązań Technologicznych lub jakąkolwiek inną zawartość Platformy w zakresie w jakim jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów 14.3 DBR77 nie odpowiada za realizację umów zawartych w związku z realizacją projektów robotycznych prezentowanych na Platformie. Jeśli Użytkownicy nie ustalili inaczej – całkowitą odpowiedzialność za realizację Oferty ponosi Integrator, a wyłączną odpowiedzialność za dokonanie płatności zgodnie z warunkami umowy dostawy stanowiska ponosi Inwestor. DBR77 nie odpowiada za płatności jakie na mocy zawartych umów stronny winny realizować. Skargi i żądania w odniesieniu do oferowanego Rozwiązania Technologicznego należy kierować bezpośrednio do Integratora. DBR77 nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku jakichkolwiek skarg i żądań. 14.4 Na Platformie udostępniane są linki do witryn firm stowarzyszonych lub innych podmiotów sprzedających towary lub świadczących usługi związane z robotyzacją stanowisk pracy. Jeżeli Użytkownik kupi produkty lub usługi oferowane przez te podmioty trzecie, kupuje je bezpośrednio od tych podmiotów trzecich, a nie od DBR77. DBR 77 nie jest odpowiedzialne za badanie lub ocenę i nie gwarantuje ofert żadnej z tych firm lub osób (w tym zawartości ich witryn internetowych). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności i innymi warunkami użytkowania stron podmiotów trzecich.

15.Zakończenie współpracy, usunięcie konta użytkownika na platformie

15.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Platformy, poprzez usunięcie Konta Użytkownika na Platformie. Usunięcie konta Integratora spowoduje utratę całości dostępu do przygotowanych Rozwiązań Technologicznych, Ofert oraz otrzymanych Ocen i Recenzji. Usunięcie konta Inwestora spowoduje utratę całości dostępu do przygotowanych w Studio Projektowania 3D Wyzwań Technologicznych, Rozwiązań Technologicznych oraz złożonych Ofert. 15.2 Usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza zwolnienia Użytkownika z uiszczania opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach. Użytkownicy są zobowiązani do realizacji swoich zobowiązań zaciągniętych w czasie użytkowania Platformy, również po usunięciu Konta Użytkownika. 15.3 DBR77 może ze skutkiem natychmiastowym przestać zapewniać dostęp do Platformy, jeśli (i)Użytkownik naruszył swoje zobowiązania wynikające w szczególności z niniejszych Warunków (ii)Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub prawa osób trzecich lub} (iii)takie działanie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego lub mienia DBR77, Użytkowników Platformy lub osób trzecich. 15.4 Użytkownik nie ma prawa do przywrócenia swojego Konta Użytkownika. 15.5 Jeśli Użytkownikowi zostanie ograniczony dostęp do Platformy, Konto Użytkownika zostało zawieszone lub DBR 77 przestało zapewniać dostęp do Platformy, Użytkownik nie może zarejestrować nowego Konta Użytkownika ani uzyskać dostępu do Platformy i korzystać z niej za pośrednictwem innego Konta Użytkownika. 15.6 Jeśli DBR77 podejmie którykolwiek ze środków opisanych w niniejszej w niniejszym artykule 15, Użytkownik może odwołać się od takiej decyzji, kierując sprawę na adres mailowy contact@dbr77.com

16.Prawo do skargi

16.1 Użytkownik Platformy ma prawo do złożenia skargi na działanie Platformy. 16.2 Prawidłowo złożona skarga powinna zawierać następujące dane: dane Użytkownika; przedmiot skargi; uzasadnienie skargi; proponowany sposób załatwienia skargi; 16.3 Skargi, które nie będą zawierały powyższych danych, nie będą rozpatrywane. 16.4 Skargi można składać: W formie pisemnej na adres: DBR77 Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, W formie elektronicznej na adres email: contact@dbr77.com 16.5 Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a odpowiedź na skargę zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DBR77 może wysłać odpowiedź na inny wskazany adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika lub pisemnie na wskazany adres. Skargi zawierające to samo żądanie nie będą ponownie rozpatrywane.

17.Postanowienia końcowe

17.1 Dla niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług właściwe jest prawo polskie. 17.2 DBR77 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli DBR 77 wprowadzi zmiany w niniejszych Warunkach, opublikuje je na Platformie DBR77 i zaktualizuje datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszych Warunków. Powiadomienie o modyfikacjach zostanie wysłane również pocztą elektroniczną co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą ich wejścia w życie. 17.3 Każdy użytkownik ma prawo rozwiązać współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami. O prawie do rozwiązania współpracy Użytkownik zostanie poinformowany w e-mailu z powiadomieniem. Nierozwiązanie współpracy przed datą wejścia w życie zmienionych Warunków jest równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków. 17.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność jakichkolwiek innych postanowień tychże Warunków. DBR 77 zobowiązuje się wprowadzić w dobrej wierze nowe postanowienia, którymi zastąpione zostaną postanowienia niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne, których brzmienie i istota w możliwie największym stopniu zbliżą się i odzwierciedlać będą pierwotne założenia.
DBR77