NCBR

Warunki świadczenia usług Platformy DBR77.COM

DBR77
DBR77

1. Informacja o warunkach świadczenia usług

1.1 Korzystając z usług Platformy DBR77.com oświadczasz, że wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki Świadczenia Usług. Przeczytaj je uważnie. Jako Platforma świadczymy usługi związane z szeroko pojętym rozwojem cyfrowym przedsiębiorstw. Nasze usługi i produkty obejmują rozwiązania w zakresie map rozwoju cyfrowego, bliźniaka cyfrowego oraz marketplace. W stosunku do poszczególnych z nich mogą obowiązywać dodatkowe warunki związane ze specyfiką danego rozwiązania. Są one opisane szczegółowo w poszczególnych zakładkach dotyczących kolejno wskazanych usług i produktów.

1.2 DBR77 szanuje Twoją prywatność i poufność informacji. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

2. Definicje

2.1 DBR77 – DBR77 ROBOTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039, kapitał zakładowy 140.500 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych).

2.2 Platforma– oznacza (mobilną) platformę internetową i aplikację, przez którą udostępniane są poszczególne funkcjonalności (usługi lub produkty). Szczegóły dotyczące zakresu usług i produktów  znajdują się na witrynie internetowej dbr77.com.

2.3 Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy będący Inwestorem, Integratorem lub Dostawcą technologii.

2.4 Inwestor– przedsiębiorca zamierzający przeprowadzić automatyzację stanowiska przemysłowego w posiadanym zakładzie produkcyjnym, który w tym celu zamieszcza na Platformie Wyzwanie Technologiczne,

2.5 Integrator– podmiot świadczący usługi związane z automatyzacją stanowisk przemysłowych w zakładach produkcyjnych, który będzie zamieszczał na Platformie Rozwiązania Technologiczne i/lub Oferty.

2.6 Dostawca– podmiot, który jest producentem bądź dystrybutorem szeroko pojętego wyposażenia zakładów produkcyjnych.

2.7 Konto Użytkownika– zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi utworzony na Platformie, które charakteryzują unikalny – identyfikujący Użytkownika login i hasło.

2.8 Poświadczenia Dostępu – oznaczają nazwy Użytkowników, hasła i inne poświadczenia umożliwiające dostęp do usług i produktów Platformy, w tym zarówno poświadczenia dostępu do Interfejsu Użytkownika, jak i poświadczenia dostępu do API.

2.9 API – oznacza interfejs programowania aplikacji określony przez DBR77 i udostępniony przez DBR77 Klientowi.

2.10 Studio Projektowania 3D – aplikacja na Platformie służąca do trójwymiarowego projektowania stanowisk przemysłowych.

2.11 Specyfikacja – określenie szczegółowych wymagań, warunków oraz ceny dotyczące realizacji konkretnych usług i produktów Platformy. Zatwierdzenie Specyfikacji stanowi podstawę udostępnienia Użytkownikowi dostępu oraz korzystania z usług i produktów Platformy.

2.12 „Opłaty” oznaczają następujące należne DBR77 kwoty wynagrodzenia:

(a) określone w Załączniku do niniejszej Umowy lub określone na www.dbr77.com lub

(b) uzgodnione pisemnie pomiędzy Stronami.

2.13Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

2.14 „Godziny Pracy” oznaczają godziny od 09:00 do 16:00 CET (czasu środkowoeuropejskiego) w Dniu Roboczym;

2.15 „Dane Klienta” oznaczają wszelkie dane, dzieła oraz materiały: przesłane lub przechowywane przez Klienta na Platformie; przekazywane przez Platformę na polecenie Klienta; dostarczone Dostawcy przez Klienta w celu załadowania, transmisji lub przechowywania na Platformie; lub w wyniku korzystania przez Klienta z Usług wygenerowane przez Platformę, z wyłączeniem danych analitycznych związanych z korzystaniem z Platformy i logów serwera;

2.16 Bliźniak cyfrowy – usługa będąca integralną częścią Platformy, stanowiąca wirtualne odwzorowanie wszystkich elementów środowiska produkcyjnego w tym między innymi ludzi, maszyn, robotów, środków transportu, materiałów oraz wyrobów gotowych. Celem bliźniaka cyfrowego jest zarządzanie danymi, wizualizacja, symulacja oraz optymalizacja wszystkich procesów w zakładzie.

 

3. Zakres usług DBR77

3.1 Dostępność funkcjonalności Platformy jest możliwa tylko po zarejestrowaniu Konta Użytkownika. Aby dokonać rejestracji i utworzyć Konto należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny, podając wymagane dane.

3.2 Dostęp do konta uzyskiwany jest każdorazowo poprzez logowanie po podaniu nazwy Użytkownika lub adresu e-mail i hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania do automatycznego logowania, odbywa się na własne ryzyko.

3.3 Platforma umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z poszczególnych usług i produktów, publikacji treści, komentowania, tworzenia wizualizacji w Studio 3D.

3.4 Użytkownicy Platformy potwierdzają, że ich obecność na Platformie oraz działania przez nich podejmowane mają charakter profesjonalny i/lub zawodowy i są związane z prowadzaną przez nich działalnością gospodarczą bądź działalnością, w ramach której pracują lub do której reprezentacji zostali upoważnieni.

3.5 DBR77 nie nadzoruje ani nie kontroluje Użytkowników w sposób ogólny ani w zakresie ich działań zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy są świadomi, że mają pełną swobodę zaangażowania się w inną działalność za pośrednictwem Platformy.

3.6 Jeśli jest to podyktowane właściwością usługi lub produktu, w celu promowania treści Użytkowników, mogą one być wyświetlane także na innych niż Platforma stronach internetowych, w aplikacjach, w wiadomościach e-mail oraz w reklamach online i offline. Aby pomóc Użytkownikom, którzy mówią różnymi językami, DBR77 może udostępniać także zautomatyzowane narzędzia przetwarzające, aby umożliwić Użytkownikom tłumaczenie treści w całości lub w części na inne języki. Użytkownicy mogą korzystać z tych narzędzi według własnego uznania. DBR77 nie może zagwarantować dokładności ani jakości takich tłumaczeń, Użytkownicy winni natomiast przeglądać i ewentualnie weryfikować dokładności takich tłumaczeń.

3.7 Platforma może zawierać lub publikować linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich („Usługi Stron Trzecich”). Usługi Stron Trzecich mogą podlegać różnym warunkom i praktykom w zakresie prywatności. DBR77 nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub dokładność Usług Stron Trzecich ani treści, produkty lub usługi dostępne w ramach Usług Stron Trzecich. Łącza do Usług Stron Trzecich nie oznaczają poparcia, udzielenia jakiejkolwiek rekomendacji lub też gwarancji przez DBR77 dotyczącej Usług Stron Trzecich.

3.8 DBR77 nie odpowiada za przestoje lub zakłócenia w Internecie i infrastrukturze telekomunikacyjnej, na które nie ma wpływu i które mogą prowadzić do przerw w dostępności Platformy. DBR77 może tymczasowo i po uwzględnieniu uzasadnionych interesów Użytkowników (np. za wcześniejszym powiadomieniem), ograniczyć dostępność Platformy, lub niektórych jej obszarów lub funkcji, jeśli jest to konieczne ze względu na ograniczenia przepustowości, bezpieczeństwo lub integralność serwerów DBR77 lub w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych zapewniających prawidłowe lub ulepszone działanie Platformy. DBR77 może ulepszać i modyfikować Platformę oraz od czasu do czasu wprowadzać nowe rozwiązania, funkcjonalności bądź usługi DBR77. DBR77 powiadomi Użytkowników o wszelkich zmianach na Platformie, chyba że takie zmiany mają niewielki charakter i nie mają istotnego wpływu na funkcjonalność i realizowane przez Użytkowników działania.

4. Rejestracja konta użytkownika

4.1 Aby uzyskać dostęp i korzystać z funkcjonalności Platformy, niezbędna jest rejestracja przez Użytkownika konta. Rejestrując Konto Użytkownika na Platformie dla przedsiębiorstwa, organizacji lub innego podmiotu prawnego, jako osoba uzupełniająca zgłoszenie oświadczasz i zapewniasz, że jesteś uprawnionym do jego reprezentacji oraz masz prawo do składania prawnie wiążących oświadczeń w imieniu tego podmiotu i udzielenia DBR77 wszystkich pozwoleń i licencji przewidzianych w niniejszych Warunkach.

4.2 Rejestracja konta na Platformie DBR77 odbywa się za pomocą adresu e-mail i utworzenia hasła lub za pośrednictwem indywidualnego konta w niektórych serwisach społecznościowych innych firm, takich jak w szczególności Linkedin czy Google („Konto SNS”). W dowolnym momencie można wyłączyć połączenie między swoim Kontem Użytkownika a kontem SNS, otwierając sekcję „Ustawienia” na Platformie DBR77.

4.3 Zarówno podczas rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Platformy, należy podać potrzebne i aktualne dane i informacje. Uzupełnienie wszelkich wymaganych przez system danych możliwe jest wyłącznie raz. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie formy prawnej podmiotu, jego nazwy, adresu bądź numeru NIP należy skontaktować się z administratorem danych. Pozostałe dane można modyfikować dowolnie w panelu Użytkownika.

4.4 Nie można zarejestrować więcej niż jednego (1) Konta Użytkownika, chyba że DBR77 wyrazi na to uprzednią zgodę. Nie można scedować ani w inny sposób przenieść swojego Konta Użytkownika na inny podmiot bądź osobę.

4.5 Dane podane przez Integratora oraz Dostawcę w trakcie rejestracji są widoczne dla wszystkich Użytkowników Platformy. Tym samym Integrator oraz Dostawca nie mogą pozostać anonimowi (deanonimizacja).

4.6 Inwestor w trakcie rejestracji, podając dane Użytkownika ma możliwość wyboru czy pozostają one widoczne dla wszystkich Użytkowników Platformy, czy jego dane widoczne są wyłącznie dla określonych Użytkowników.

4.7 Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na jego Koncie Użytkownika, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane przez Użytkownika, czy podejmowane przez Użytkownika, jego personel lub stronę trzecią. DBR77 nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika ani za żadne z wyżej wymienionych działań. DBR77 ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie spowodowanym naruszeniem przez DBR77 niniejszych Warunków.

4.8 Każdy Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych logowania do swojego Konta Użytkownika i nie może ujawniać swoich danych logowania nieupoważnionym osobom trzecim. Jeżeli istnieją jakiekolwiek podstawy, by podejrzewać że dane logowania zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone lub w inny sposób naruszone lub w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić DBR77. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, chyba że takie działania nie są przez niego upoważnione i Użytkownik nie dopuścił się innych zaniedbań (takich jak niezgłoszenie nieuprawnionego użycia lub utraty danych uwierzytelniających).

4.9 Przez Platformę mogą zostać udostępnione funkcje, które pozwolą Użytkownikom upoważniać inne osoby lub określone strony trzecie do podejmowania określonych działań, które mają wpływ na Konto Użytkownika. Na przykład Platforma może umożliwiać Użytkownikom powiązanie ich Kont Użytkownika z firmami i podejmowanie działań dla tych firm (tworzenie zespołów) lub może umożliwiać Użytkownikom dodawanie innych członków jako współpracowników. Te funkcje nie wymagają udostępniania swoich danych logowania żadnej innej osobie. Żadna osoba trzecia nie jest upoważniona przez DBR77 do żądania od Użytkownika danych logowania, a Użytkownik nie może żądać ich od innych osób.

4.10 DBR77 zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub zamknięcia Konta Użytkowania, usunięcia lub edycji wszystkich treści zamieszczonych na Platformie, jeżeli będą one sprzeczne z warunkami świadczenia usług.

5. Opłaty za usługi

5.1 DBR77 pobiera opłaty od Użytkowników w związku z korzystaniem z poszczególnych usług i produktów Platformy. Informacje dotyczące obowiązywania opłat oraz jak są one obliczane, znajdują się w warunkach dotyczących poszczególnych usług i produktów.

5.2 Wszelkie obowiązujące opłaty za Usługi i Produkty są dostępne pod poszczególnymi linkami:

5.3 DBR77 zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat za usługi i produkty w dowolnym momencie. DBR77 powiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłat, zanim zaczną obowiązywać. Zmiany opłat nie będą miały wpływu na projekty, których realizację rozpoczęto przed datą wejścia w życie zmiany opłaty. Rozpoczęcie realizacji projektu rozumiane jest jako rozpoczęcie świadczenia Usług bądź zaakceptowanie Oferty Produktu.

 

6. Zawartość i prawa własności intelektualnej użytkowników

6.1 Funkcjonalności Platformy służą do korzystania z usług i produktów oraz umożliwiają przesyłanie i publikowanie treści na Platformie. Użytkownicy publikujący treści zachowują własność wszelkich osobistych praw własności intelektualnej, które do nich posiadają. Jednocześnie oświadczają, że prawa te są ważne, nie są w żaden sposób kwestionowane, obciążone prawami osób trzecich oraz nie toczą się wobec tych praw żadne spory i postępowania tak sądowe jak i pozasądowe.

6.2 Publikując treści na naszej Platformie, Użytkownik zgadza się, iż treści te nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa, będą publicznie dostępne oraz mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników Platformy.

6.3 Jednocześnie każdy Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści udostępniane innym Użytkownikom lub osobom trzecim za pośrednictwem Platformy oraz zobowiązuje się do pokrycia szkody poniesionej na wypadek ich roszczeń.

6.4 Każdy Użytkownik publikując treść na Platformie lub przesyłając materiał, udziela DBR77 i innym Użytkownikom niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa licencji niewyłącznej do tych praw zezwalającej na używanie, hostowanie, przechowywanie, publikowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, wykonywanie – tak odpłatne jak i nieodpłatne, tłumaczenia, tworzenia pochodnych, rozpowszechnianie i wyświetlania wszystkich treści na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanych treści, że treść jest dokładna, że wykorzystanie dostarczonych przez niego treści nie narusza niniejszych zasad i że zwolni DBR77 z wszelkich roszczeń wynikających z dostarczonych przez niego treści. DBR77 ma prawo, ale nie ma obowiązku, monitorować i edytować lub usuwać wszelkie działania lub treści. DBR77 nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników lub jakąkolwiek stronę trzecią.

6.5 DBR77 szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od Użytkowników Platformy. Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści na Platformie DBR77 naruszają jego prawa autorskie, może poinformować o tym DBR77 poprzez formularz kontaktowy / wysłanie wiadomości na adres contact@dbr77.com.

 

7. Zawartość i prawa własności intelektualnej DBR77

7.1 Całość Platformy i/lub udostępniona za jej pośrednictwem treść nie będąca tworem Użytkowników, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, projekty, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie jest własnością DBR77 lub jej dostawców i jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie.

7.2 Znaków graficznych i wizerunku firmy DBR77 nie można używać w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do firmy DBR77, w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać osoby trzecie w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący DBR77. Wszystkie inne znaki towarowe nienależące do DBR77, które pojawiają się na Platformie, stanowią własność ich prawowitych właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być Użytkownikami bądź podmiotami powiązani lub sponsorowani przez DBR77.

7.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu cesji lub przeniesienia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej dotyczących Platformy z Użytkownika na DBR77 lub z DBR77 na Użytkownika.

8. Korzystanie z oprogramowania DBR77

8.1 Użytkownik Platformy jest upoważniony do używania oprogramowania DBR77 wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług lub produktów i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może włączać żadnej części oprogramowania DBR77 do innych programów ani kompilować żadnej jego części w połączeniu z innymi programami ani w inny sposób kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozprowadzać, cedować prawa do oprogramowania DBR77 lub licencjonowania go w całości lub w części.

8.2 Całe oprogramowanie używane na Platformie jest własnością firmy DBR77 lub jej dostawców i jest chronione przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie.

9. Działania zabronione

9.1 Użytkownik może publikować treści związane z usługami i produktami, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, zawierająca groźby, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich lub budząca zastrzeżenia i nie zawiera wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nakłaniania do handlu, lub jakiejkolwiek formy „spamu” lub innych niechcianych komercyjnych wiadomości elektronicznych. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd. DBR77 zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści, ale zastrzega jednocześnie, że publikowane treści nie podlegają regularnej weryfikacji.

9.2 Użytkownik w ramach swoich działań i zaniechań ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie prawa, zasad, przepisów i zobowiązań, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Platformy. W związku z korzystaniem z Platformy Użytkownik nie będzie, ani nie będzie pomagał lub umożliwiał innym:

(a) realizować w całości bądź części usług lub produktów będących wynikiem bądź będących inspiracją prac na Platformie, wyłączając DBR77 w tym żądać, akceptować czy też dokonywać jakichkolwiek płatności, tak bezpośrednio jaki i za pośrednictwem innych podmiotów z tytułu opłat za rozwiązania będące wynikiem prac bądź inspirowane usługami lub oroduktami poza Platformą nie uiszczając stosownych opłat na rzecz DBR77;

(b) naruszać lub omijać obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, umów ze stronami trzecimi, praw osób trzecich lub niniejszych Warunków;

(c) korzystać z Platformy do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub w sposób fałszywie sugerujący wspieranie takowych przez DBR77, partnerstwo lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do powiązania z DBR77;

(d) kopiować, przechowywać ani w inny sposób uzyskiwać dostęp do jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych innych Użytkowników, zawartych na Platformie w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z Polityką Prywatności DBR77 lub niniejszymi Warunkami lub w inny sposób narusza prawa do prywatności Użytkowników lub osób trzecich;

(e) korzystać z Platformy w związku z dystrybucją niechcianych wiadomości handlowych;

(f) dyskryminować lub nękać kogokolwiek, ani w inny sposób angażować się w jakiekolwiek agresywne, szkodliwe lub obraźliwe zachowanie;

(g) szkodzić DBR77, w tym poprzez nieautoryzowane korzystanie z Platformy lub używanie terminów pochodnych w nazwach domen, nazwach handlowych, znakach towarowych lub innych identyfikatorach źródeł, które ściśle imitują lub są łudząco podobne do domen DBR77, znaków towarowych, sloganów, kampanii promocyjnych lub innych treści;

(h) podejmować prób rozszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania Platformy, usług lub produktów;

(i) podejmować jakichkolwiek działań, które wyrządzają szkody lub niekorzystnie wpływają lub mogłyby uszkodzić lub niekorzystnie wpłynąć na działanie lub prawidłowe funkcjonowanie Platformy DBR77;

(j) naruszać praw innych osób ani w inny sposób wyrządzać komukolwiek szkody.

9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DBR77 nie ma ogólnego obowiązku monitorowania treści na Platformie ani aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność, ale ma prawo do przeglądania, wyłączania lub edytowania treści na Platformie, w celu:

(a) obsługi, zabezpieczenia i poprawy bezpieczeństwa Platformy;

(b) zapewnienia przestrzegania przez Użytkowników niniejszych Warunków;

(c) zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, organów ścigania lub innej agencji administracyjnej lub organu państwowego;

(d) udzielania odpowiedzi na treści, które uzna za szkodliwe lub budzące zastrzeżenia;

(e) wykonania innych postanowień niniejszych Warunków.

9.4 Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z DBR77 i pomoc DBR77 w dobrej wierze, a także zobowiązuje się dostarczać DBR77 takie informacje i podejmować działania, o które może w uzasadniony sposób poprosić DBR77 w związku z dochodzeniem prowadzonym przez DBR77 lub przedstawiciela DBR77 w sprawie niewłaściwego wykorzystania (w formule lub celu) lub nadużycia Platforma DBR77.

10. Odpowiedzialność

10.1 Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych Warunkach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, DBR77 odpowiada jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie zostały poniesione w związku z zawinionym niewywiązaniem się przez DBR77 z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług bądź produktów oferowanych przez Platformę.

10.2  W stopniu określonym przepisami prawa ani DBR77, ani żaden z naszych przedstawicieli, pracowników, dystrybutorów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie Platformy i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w szczególności straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na Platformie,

(b) jakichkolwiek strat wynikających ze Zdarzenia Siły Wyższej

(c) uszkodzenia jakichkolwiek danych, baz danych lub oprogramowania

(d) jakiekolwiek niezgodności związanej z jakimikolwiek informacjami jakie Użytkownik udostępnił na Platformie.

10.3 DBR77 nie odpowiada za realizację umów zawartych w związku z realizacją usług lub produktów prezentowanych na Platformie. Jeśli Użytkownicy nie ustalili inaczej – całkowitą odpowiedzialność za realizację oferty za pośrednictwem Platformy ponosi Użytkownik ją składający. DBR77 nie odpowiada za płatności jakie na mocy zawartych umów stronny winny realizować. Skargi i żądania w odniesieniu do powyższego należy kierować bezpośrednio do Użytkownika. DBR77 nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku jakichkolwiek skarg i żądań.

11. Zakończenie współpracy, usunięcie Konta Użytkownika na platformie

11.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Platformy, poprzez usunięcie Konta Użytkownika na Platformie. Usunięcie konta spowoduje utratę całości dostępu do usług i produktów od dnia usunięcia Konta Użytkownika.

11.2 Usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza zwolnienia Użytkownika z uiszczania opłat zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach dotyczących poszczególnych usług i produktów. Użytkownicy są zobowiązani do realizacji swoich zobowiązań zaciągniętych w czasie użytkowania Platformy, również po usunięciu Konta Użytkownika.

11.3 DBR77 może ze skutkiem natychmiastowym przestać zapewniać dostęp do Platformy, jeśli:

(a) Użytkownik naruszył swoje zobowiązania wynikające w szczególności z niniejszych Warunków

(b) Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub prawa osób trzecich lub

(c) takie działanie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego lub mienia DBR77, Użytkowników Platformy lub osób trzecich.

11.4 Użytkownik nie ma prawa do przywrócenia swojego Konta Użytkownika bez wcześniejszej zgody DBR77.

11.5 Jeśli Użytkownikowi zostanie ograniczony dostęp do Platformy, Konto Użytkownika zostało zawieszone lub DBR77 przestało zapewniać dostęp do Platformy, Użytkownik nie może zarejestrować nowego Konta Użytkownika ani uzyskać dostępu do Platformy i korzystać z niej za pośrednictwem innego Konta Użytkownika.

11.6 Jeśli DBR77 podejmie którykolwiek ze środków opisanych w niniejszym punkcie Użytkownik może odwołać się od takiej decyzji, kierując sprawę na adres mailowy contact@dbr77.com.

12. Zdarzenie Siły Wyższej

12.1 Jeżeli Zdarzenie Siły Wyższej spowoduje niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków (innego niż zobowiązanie do dokonania płatności), zobowiązanie to zostanie zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej.

12.2 Strona, która dowie się o Zdarzeniu Siły Wyższej, które powoduje lub może spowodować niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez tę stronę jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków, musi:

(a) niezwłocznie powiadomić drugą stronę; oraz

(b) poinformować drugą stronę o okresie, w którym szacuje się, że takie niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu będzie trwało.

12.3 Strona, na której wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ma wpływ Zdarzenie Siły Wyższej, musi podjąć należyte działania w celu złagodzenia skutków Zdarzenia Siły Wyższej.

13. Prawo do skargi

13.1 Użytkownik Platformy ma prawo do złożenia skargi na działanie Platformy.

13.2 Prawidłowo złożona skarga powinna zawierać następujące dane:

(a) dane Użytkownika;

(b) przedmiot skargi;

(c) uzasadnienie skargi;

(d) proponowany sposób załatwienia skargi;

13.3 Skargi, które nie będą zawierały powyższych danych, nie będą rozpatrywane.

13.4 Skargi można składać:

(a) W formie pisemnej na adres: DBR77 Robotics Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń,

(b )W formie elektronicznej na adres email: contact@dbr77.com

13.5 Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a odpowiedź na skargę zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DBR77 może wysłać odpowiedź na inny wskazany adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika lub pisemnie na wskazany adres. Skargi zawierające to samo żądanie nie będą ponownie rozpatrywane.

14.Postanowienia końcowe

14.1 Dla niniejszych Ogólnych Warunków właściwe jest prawo polskie.

14.2 DBR77 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków oraz Warunków odnoszących się do poszczególnych produktów i usług w dowolnym momencie. Jeśli DBR77 wprowadzi zmiany w niniejszych Warunkach, opublikuje je na Platformie DBR77 i zaktualizuje datę „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszych Warunków. Powiadomienie o modyfikacjach zostanie wysłane również pocztą elektroniczną do każdego Użytkownika Platformy.

14.3 Każdy użytkownik ma prawo rozwiązać współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami. O prawie do rozwiązania współpracy Użytkownik zostanie poinformowany w e-mailu z powiadomieniem dotyczącym zmienionych Warunków. Nierozwiązanie współpracy w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie zmienionych Warunków jest równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków.

14.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność jakichkolwiek innych postanowień tychże Warunków. DBR77 zobowiązuje się wprowadzić w dobrej wierze nowe postanowienia, którymi zastąpione zostaną postanowienia niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne, których brzmienie i istota w możliwie największym stopniu zbliżą się i odzwierciedlać będą pierwotne założenia.