NCBR

Cennik
Marketplace

DBR77
DBR77
  1. Niniejszy cennik a tym samym opłaty związane z korzystaniem z funkcjonalności Platformy dotyczą i obciążają wyłącznie Integratora.
  2. Korzystanie z funkcjonalności Platformy przez Inwestora nie podlega żadnym opłatom.
  3. Wynagrodzenie za korzystanie z funkcjonalności Platformy jest naliczane w wysokości 4% (czterech procent) od wartości brutto ceny za realizację stanowiska robotycznego zgodnie z Ofertą złożoną i przyjętą za pośrednictwem Platformy. Wynagrodzenie płatne będzie w terminach wskazanych w Ofercie.
  4. Jeżeli zaakceptowana przez Inwestora Oferta będzie podlegała zmianom lub jeżeli realizacja stanowiska nie dojdzie do skutku, Integrator jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie DBR77, a DBR77 dostosuje wysokość należnego wynagrodzenia do wartości realizacji stanowiska robotycznego zgodnie ze zmienioną ofertą lub może odstąpić od pobrania wynagrodzenia.
  5. Realizacja stanowiska robotycznego, inspirowana Wyzwaniami Technologicznymi zamieszczonymi na Platformie, bezpośrednio bądź pośrednio przez Intergratora, na rzecz Inwestora bądź wskazanych przez niego podmiotów, z pominięciem Platformy, nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
  6. Integrator każdorazowo przed złożeniem Inwestorowi wiążącej oferty będzie informowany o powstaniu niniejszego zobowiązania wobec DBR77.
  7. Opłaty za pozostałe usługi świadczone przez Platformę DBR77, jakimi są bliźniak cyfrowy, Droga Rozwoju Digitalnego – DRD, godziny konsultanta lub inżyniera, można zamawiać bezpośrednio poprzez Platformę DBR77, według cennika obowiązującego na dzień zamawiania danej usługi. W tym celu należy skorzystać z panelu przeznaczonego dla poszczególnej usługi znajdującego się bezpośrednio w Platformie DBR77. Jednocześnie istnieje możliwość przygotowania indywidualnej wyceny poszczególnej usługi uwzględniając skonkretyzowane wymagania klienta. Usługa wyceniania jest wówczas na podstawie indywidualnie przygotowanej oferty.

 

 

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na rozmowę!

Katarzyna Marszałkiewicz
DBR77
DBR77

Katarzyna Marszałkiewicz
Country Commercial Manager

Katarzyna Marszałkiewicz

Dorota Drzewiecka
Business Development Manager

DBR77