Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Współpraca administracji, nauki i biznesu – spotkanie w Toruniu.

20 września 2023 r. w Toruniu, rozmawialiśmy z przedstawicielami firm akademickich z branży deep-tech na spotkaniu ekosystemu komercjalizacji innowacji, zorganizowanym przez spółkę celową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – STARTOVA.PL. Było to więc spotkanie na pograniczu administracji publicznej, nauki i biznesu.

Deep-Tech to obszar, w którym nauka i technologia spotykają się, tworząc innowacje o rewolucyjnym potencjale. Natomiast spółki spin-off to przedsiębiorstwa, które wywodzą się z uczelni lub innych instytucji naukowych i komercjalizują technologie stworzone w laboratoriach.

Spotkanie liderów Deep-Tech

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność poznać liderów polskiego ekosystemu komercjalizacji innowacji w branży deep-tech, naukowców prowadzących własne spółki spin-off, przedstawicieli władz miasta, uczelni i województwa, a także przedstawicieli spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorców z międzynarodowym doświadczeniem korporacyjnym.

Deep-tech to termin odnoszący się do technologii, które są oparte na zaawansowanych naukowych odkryciach i innowacjach. Te technologie często wymagają długotrwałych i kosztowych prac badawczo-rozwojowych. Z tego powodu ich implementacja może być trudna i wymagać zaawansowanego know-how. Główną cechą deep-tech jest to, że wykracza poza istniejący stan wiedzy i technologii. Ma także potencjał do przekształcania różnych sektorów gospodarki i sposobu, w jaki funkcjonują na co dzień.

Obszary deep-tech

Przykładowe obszary, które można uznać za deep-tech to np.:

  1. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML). Tworzenie zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, które są w stanie przetwarzać ogromne ilości danych i podejmować autonomiczne decyzje.
  2. Biotechnologia. Rozwój nowatorskich technologii w dziedzinie genetyki, terapii genowych, leków i inżynierii tkanek, które mogą rewolucjonizować medycynę.
  3. Nanotechnologia. Manipulacja materiałami na poziomie nanometrycznym, co ma zastosowanie w wielu dziedzinach, od elektroniki po medycynę.
  4. Energia odnawialna. Badania nad bardziej wydajnymi technologiami produkcji i przechowywania energii odnawialnej, takimi jak panele słoneczne o wyższej wydajności czy zaawansowane systemy magazynowania energii.
  5. Quantum Computing. Rozwój komputerów kwantowych, które mają potencjał do rozwiązywania problemów, które są nieosiągalne dla tradycyjnych komputerów.
  6. Robotyka. Tworzenie zaawansowanych robotów i automatyzacja z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów i technologii sensorycznych.

Spółki deep-tech

Spółki deep-techowe to firmy, które specjalizują się w opracowywaniu, wdrażaniu i komercjalizacji technologii deep-tech. Charakteryzują się one tym, że ich działalność opiera się na wykorzystywaniu naukowych odkryć i zaawansowanych technologii. Pozwalają im one rozwiązywać konkretne problemy lub tworzyć nowe produkty i usługi. Takie firmy często muszą inwestować znaczne środki finansowe i czas w badania i rozwój, zanim będą w stanie osiągnąć zyski.

Jednak inwestycje w spółki deep-techowe mogą przynosić znaczne korzyści, zarówno pod względem innowacyjności, jak i potencjału rynkowego. Działalność deep-techowa ma potencjał do zmieniania branż, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania trudnych globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne, zdrowie publiczne i wiele innych. Dlatego też spółki deep-techowe często przyciągają inwestorów, którzy widzą w nich długoterminowy potencjał i wartość.

Rozwój współpracy nauki i biznesu w Regionie

Podczas tego wydarzenia prelegenci wskazywali na to co napędza rozwój sektora badawczo-rozwojowego w naszym regionie, a co go hamuje. Przedstawiono również potencjał komercyjny firm spin-off oraz metody współpracy między światem nauki, biznesu i administracji publicznej. Nie zabrakło także tematów związanych z modelami finansowania i procesami wdrażania innowacji.

Wsparcie dla innowatorów to kluczowy element budowania ekosystemu innowacyjnego. Podczas prelekcji i późniejszych rozmów, analizowaliśmy konkretne działania, które mogą być podejmowane przez uczelnie, instytucje rządowe i przedsiębiorstwa, aby wspierać naukowców i przedsiębiorców w komercjalizacji swoich pomysłów. Przytoczono przykłady takich rozwiązań z innych państw (bardzo ciekawy był przykład rozwiązań z Tajwanu, gdzie rząd zainwestował w liczne parki technologiczne przeznaczone dla potrzeb rozwoju startupów).

Rozwój sektora badawczo-rozwojowego (R&D) jest kluczowy dla konkurencyjności regionu – województwa kujawsko-pomorskiego, ale także całej Polski. Inwestycje w badania i rozwój technologii przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszą poziom wiedzy oraz wspierają innowacje. Wydarzenie w Toruniu było więc okazją do dyskusji na temat, jakie kroki podjąć, aby stworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju R&D.

My także pracujemy nad wizją rozwoju sektora badań w naszym regionie oraz tworzymy konkretny zestaw działań wsparcia dla innowatorów. W ramach współpracy z jednostkami naukowymi i strefami inwestycyjnymi, wspieramy również młodych naukowców i inne startupy w zakresie AI, Big Data, automatyzacji i robotyzacji czy optymalizacji procesów.

O „R&D i C&D” posłuchaj w serii Digital Pathfinder.

O naszym projekcie badawczym przeczytaj na: https://dbr77.com/ncbirprojectdt/

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że to i kolejne tego typu wydarzenia przyczynią się do jeszcze większego rozwoju naszego regionu jako centrum innowacyjności i przyspieszy komercjalizację nowych technologii. Jeśli środowisko, w którym działamy będzie silne i rozwojowe, to również my będziemy mogli się rozwijać, współpracując z podobnymi podmiotami na rynku. Kooperacja wzmacnia rozwój, a świat nowych technologii jest pełny obszarów do wzajemnego działania.

Data publikacji: 24 września 2023