1. 1 Niniejszy cennik a tym samym opłaty związane z korzystaniem z funkcjonalności Platformy dotyczą i obciążają wyłącznie Integratora.
  2. 2 Korzystanie z funkcjonalności Platformy przez Inwestora nie podlega żadnym opłatom.
  3. 3 Wynagrodzenie za korzystanie z funkcjonalności Platformy jest naliczane w wysokości 1% (jednego procenta) od wartości brutto ceny za realizację stanowiska robotycznego zgodnie z Ofertą złożoną i przyjętą za pośrednictwem Platformy. Wynagrodzenie płatne będzie w terminach wskazanych w Ofercie.
  4. 4 Jeżeli zaakceptowana przez Inwestora Oferta będzie podlegała zmianom lub jeżeli realizacja stanowiska nie dojdzie do skutku, Integrator jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie DBR77, a DBR77 dostosuje wysokość należnego wynagrodzenia do wartości realizacji stanowiska robotycznego zgodnie ze zmienioną ofertą lub może odstąpić od pobrania wynagrodzenia.
  5. 5 Realizacja stanowiska robotycznego, inspirowana Wyzwaniami Technologicznymi zamieszczonymi na Platformie, bezpośrednio bądź pośrednio przez Intergratora, na rzecz Inwestora bądź wskazanych przez niego podmiotów, z pominięciem Platformy, nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
  6. 6 Integrator każdorazowo przed złożeniem Inwestorowi wiążącej oferty będzie informowany o powstaniu niniejszego zobowiązania wobec DBR77.