NCBR

Jak sfinansować swoją „Rewolucję Przemysłową”?

Odkryj, jak sfinansować modernizację Twojej firmy produkcyjnej w Polsce poprzez automatyzację, robotyzację i cyfryzację. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje o dostępnych źródłach finansowania, korzyściach z inwestycji w nowe technologie. Ponadto daje także praktyczne porady na temat procesu aplikacyjnego. Dowiedz się więcej o przyszłości przemysłu i jak możesz wzmocnić pozycję swojego biznesu na rynku przez odpowiednie finansowanie.

1. Wprowadzenie

Znaczenie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji dla konkurencyjności firm produkcyjnych.

Krótki przegląd obecnej sytuacji firm produkcyjnych w Polsce w kontekście nowych technologii.

W erze globalizacji i nieustannie rosnącej konkurencji, polskie firmy produkcyjne stoją przed wyzwaniami, które wymagają od nich ciągłej adaptacji i innowacji. Automatyzacja, robotyzacja oraz cyfryzacja stały się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi nie tylko przetrwanie na rynku, ale również rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Przede wszystkim nowoczesne technologie pozwalają na zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, obniżenie kosztów operacyjnych. Poprawiają też jakość wytworzonych produktów.

W związku z tym polskie firmy produkcyjne coraz śmielej podchodzą do tematu transformacji cyfrowej. Jednak proces ten wymaga nie tylko wiedzy i zaangażowania, ale również znaczących nakładów finansowych. Wprowadzenie robotów przemysłowych, zaawansowanych systemów zarządzania produkcją czy technologii IoT (Internet of Things) to inwestycje, które mogą być barierą, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Możliwości wsparcia

Niemniej, polskie firmy nie są pozostawione same sobie w obliczu tych wyzwań. Różnorodne programy wsparcia finansowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, oferują możliwości sfinansowania projektów związanych z automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją. Celem tego artykułu jest przedstawienie przeglądu dostępnych opcji finansowania. Przede wszystkim one mogą pomóc polskim przedsiębiorcom w realizacji ich ambicji technologicznych.

Przejdziemy przez kluczowe definicje i korzyści płynące z wprowadzenia nowych technologii, zbadamy dostępne źródła finansowania i omówimy proces aplikacyjny. Następnie przyjrzymy się praktycznym przykładom firm, które skorzystały z tych możliwości. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej informacji, który wspomoże przedsiębiorstwa w pełnym wykorzystaniu potencjału, jaki niesie za sobą automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja.

2. Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja: definicje i korzyści

Definicje kluczowych pojęć: automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja.

Przegląd korzyści płynących z wprowadzania wymienionych technologii (np. zwiększenie efektywności, redukcja kosztów, poprawa jakości produkcji).

Automatyzacja odnosi się do wykorzystania systemów lub maszyn do wykonywania zadań, które tradycyjnie wymagały interwencji człowieka. W kontekście produkcji, może to oznaczać wszystko, od prostych mechanizmów kontrolujących maszyny po zaawansowane oprogramowanie zarządzające całymi liniami produkcyjnymi. Przede wszystkim korzyści z automatyzacji to zwiększenie efektywności i produktywności, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy przez eliminację ludzkich błędów.

Robotyzacja, często postrzegana jako podzbiór automatyzacji. Koncentruje się na wykorzystaniu robotów przemysłowych do wykonywania zadań produkcyjnych. Roboty te mogą wykonywać szeroki zakres czynności, od prostego przenoszenia i montażu po bardziej złożone procesy, takie jak spawanie czy lakierowanie. Robotyzacja przynosi firmy produkcyjne korzyści podobne do automatyzacji. Dodatkowo zwiększa jednak elastyczność procesów produkcyjnych. Dzięki temu umożliwia szybką rekonfigurację linii produkcyjnych w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynkowe.

Cyfryzacja w produkcji odnosi się do wykorzystania danych cyfrowych i technologii informacyjnych do optymalizacji procesów biznesowych. W praktyce może to oznaczać wprowadzenie systemów ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution Systems) lub technologii IoT do monitorowania i analizy danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Korzyści z cyfryzacji to nie tylko zwiększona efektywność i redukcja kosztów. To także lepsza jakość produktów, poprawa obsługi klienta i możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych opartych na danych.

Wspólne korzyści płynące z automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji obejmują:

  • Zwiększenie produktywności –  szybsze i bardziej efektywne procesy produkcyjne.
  • Redukcja kosztów –  mniejsze zapotrzebowanie na pracę manualną i zmniejszenie ryzyka błędów.
  • Poprawę jakości –  bardziej spójne i wysokiej jakości procesy produkcyjne.
  • Elastyczność –  łatwość adaptacji do zmieniających się wymagań rynkowych i możliwość szybkiej zmiany produkcji.
  • Zrównoważony rozwój – możliwość zredukowania odpadów produkcyjnych i lepsze wykorzystanie surowców.

Wdrażanie tych technologii pozwala firmom produkcyjnym nie tylko na utrzymanie konkurencyjności. Dzięki temu możliwe jest również otwarcie się na nowe rynki i możliwości biznesowe. W obliczu globalnej konkurencji i rosnących oczekiwań klientów, inwestycje w automatyzację, robotyzację i cyfryzację stają się nie tyle opcją, co koniecznością.

Jednakże, transformacja technologiczna to nie tylko kwestia zakupu nowego sprzętu czy oprogramowania. To również proces wymagający przemyślanej strategii, w której kluczowe jest zrozumienie specyfiki produkcji, identyfikacja obszarów do optymalizacji i zaplanowanie skutecznej implementacji nowych rozwiązań. Dlatego też, przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach, firmy powinny kierować się nie tylko potencjalnymi korzyściami. Bez wątpienia musi wziąć pod uwagę również własne możliwości adaptacyjne i długoterminową wizję rozwoju.

3. Przegląd dostępnych źródeł finansowania

Dotacje unijne: opis najważniejszych programów wspierających modernizację sektora produkcyjnego.

Krajowe fundusze wsparcia: programy rządowe, fundusze inwestycyjne, pomoc dla MŚP.

Finansowanie prywatne: kredyty bankowe, leasing technologiczny, inwestycje venture capital.

Wprowadzenie innowacji technologicznych, takich jak automatyzacja, robotyzacja, czy cyfryzacja, wymaga znaczących inwestycji. Na szczęście, polskie firmy produkcyjne mogą korzystać z różnorodnych źródeł finansowania, które pomogą zrealizować ich projekty technologiczne.

Oto przegląd najważniejszych opcji:

a. Dotacje unijne

Programy finansowane przez Unię Europejską oferują szerokie wsparcie dla innowacji i modernizacji sektora produkcyjnego. Dotacje te są często dostępne w ramach specyficznych celów, takich jak poprawa efektywności energetycznej, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, czy rozwój nowych technologii. Z pewnością ważne jest, aby śledzić otwierające się nabory wniosków i dokładnie dopasować projekt do wymagań programu. Unia wspiera również tworzenie planów transformacji digitalnej firm. Dzięki temu dotowane są tzw. mapy drogowe cyfryzacji. Takie plany strategiczne realizujemy zgodnie z metodologią DRD (Droga Rozwoju Digitalnego).

Aktualne nabory, gdzie można dotować robotyzację, automatyzację lub cyfryzację znajdziesz na naszej stronie: https://dbr77.com/finansowanie-i-dotacje/ Czym jest nasza mapa drogowa DRD? Przeczytasz na stronie: https://dbr77.com/droga-rozwoju-digitalnego/.

b. Krajowe formy wsparcia

Rządowe programy wsparcia, granty i fundusze inwestycyjne często kierują swoje zasoby na promowanie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Głównie są to fundusze na rozwój badań i innowacji, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz specjalne linie kredytowe dla projektów technologicznych.

Jednym z przykładów tego typu wsparcia jest ulga na robotyzację, która daje możliwość wygenerowania oszczędności podatkowych, w związku z inwestowaniem w roboty przemysłowe. Ulgi podatkowe mogą dotyczyć też działalności B+R lub inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że pewne okoliczności mogą spowodować, że ulga nie będzie nam przysługiwać. Bez wątpienia trzeba działać tak, by ta już otrzymana nie podlegała zwrotowi. W zakresie tej formy wsparcia najlepiej skorzystać z usług doświadczonych podmiotów (tematem ulg podatkowych w. naszej grupie zajmuje się firma DBZ77 Tax&Legal).

c. Finansowanie prywatne

Kredyty bankowe i pożyczki: banki oferują kredyty inwestycyjne z różnymi warunkami, w zależności od oceny ryzyka projektu i stabilności finansowej firmy. Warto rozważyć opcje z preferencyjnymi oprocentowaniami lub gwarancjami od państwowych instytucji rozwoju. Na rynku obecne są również instrumenty pożyczkowe, skierowane na rozwiązania technologiczne, innowacyjne lub cyfryzacyjne (np. KPFP – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy).

Leasing technologiczny: jest to atrakcyjna opcja dla firm, które chcą uniknąć dużych jednorazowych wydatków. Leasing umożliwia użytkowanie nowoczesnego sprzętu w zamian za regularne opłaty, a często daje możliwość wykupu sprzętu na koniec umowy.

Inwestycje venture capital: dla innowacyjnych projektów z dużym potencjałem wzrostu, poszukiwanie inwestora typu venture capital może być opcją. Takie finansowanie wymaga jednak często udostępnienia części udziałów w firmie.

Jak znaleźć odpowiednie źródło finansowania?

Kluczowe jest dokładne zrozumienie wymagań i warunków poszczególnych źródeł finansowania. Warto korzystać z doradztwa specjalistów ds. finansowania projektów, którzy pomogą ocenić najlepsze opcje dla konkretnego przedsiębiorstwa i projektu. Ponadto, uczestnictwo w branżowych spotkaniach, warsztatach i konferencjach może ułatwić nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami i poznanie najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania finansowania.

Źródłem takiej wiedzy może być też panel „Kapitał na innowacje: modele finansowania w erze robotyzacji” na konferencji DBR77 „(R)ewolucja Przemysłowa”. Warto zarejestrować się i bezpłatnie, w jednym miejscu pozyskać najnowsze informacje.

4. Krok po kroku: jak aplikować o finansowanie?

 Przygotowanie projektu: analiza potrzeb, wybór technologii, kalkulacja kosztów.

 Wyszukiwanie odpowiednich programów finansowania i kryteriów selekcji.

 Proces aplikacyjny: dokumentacja, terminy, wymagane formalności.

Aplikowanie o finansowanie na projekty związane z automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją wymaga dokładnego przygotowania i zrozumienia procesu aplikacyjnego. Jakie kroki pomogą w skutecznym ubieganiu się o wsparcie finansowe?

Analiza potrzeb i wybór technologii

Przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego, ważne jest dokładne zdefiniowanie potrzeb firmy i określenie, jakie technologie najlepiej odpowiadają tym potrzebom. Bez wątpienia zrozumienie celów projektu i potencjalnych korzyści jest kluczowe dla uzasadnienia inwestycji w ramach procesu aplikacyjnego.

Wyszukiwanie odpowiednich programów finansowania

Istnieje wiele źródeł finansowania dostępnych dla firm produkcyjnych, w tym dotacje unijne, krajowe formy wsparcia oraz opcje finansowania prywatnego. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać te, które najlepiej odpowiadają specyfice projektu i wymaganiom firmy.

Dokładne zapoznanie się z kryteriami selekcji

Każdy program finansowy ma określone kryteria wyboru, które muszą być spełnione, aby aplikacja mogła zostać pozytywnie rozpatrzona. Zrozumienie tych kryteriów i dostosowanie aplikacji w taki sposób, aby w pełni odpowiadała wymaganiom, znacząco zwiększa szanse na sukces.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Proces aplikacyjny zazwyczaj wymaga przygotowania szeregu dokumentów, takich jak opis projektu, biznesplan, analiza finansowa i zdefiniowanie wskaźników niezbędnych do osiągnięcia w czasie i po projekcie, a czasem także studia wykonalności. Dokładność i profesjonalizm w przygotowaniu tych dokumentów są kluczowe dla pozytywnej oceny aplikacji.

Składanie aplikacji i przestrzeganie terminów

Po przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej, ważne jest dokładne przestrzeganie procedur składania aplikacji i terminów. Opóźnienia lub niekompletności prowadzą do odrzucenia aplikacji.

Monitorowanie procesu i dostarczanie dodatkowych informacji

Po złożeniu aplikacji, instytucje finansujące mogą wymagać dodatkowych informacji lub dokumentów. Czasem konieczny jest także udział w Panelu Ekspertów. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować status aplikacji i być gotowym na szybkie reagowanie na takie zapytania.

Wykorzystanie wsparcia ekspertów

Proces aplikacyjny może być skomplikowany, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów lub doradców specjalizujących się w pozyskiwaniu różnego typu finansowania. Ich doświadczenie i wiedza mogą być kluczowe dla sukcesu.

5. Studia przypadków

 Przykłady polskich firm produkcyjnych, które skutecznie zmodernizowały swoje procesy produkcyjne dzięki uzyskanemu finansowaniu.

 Lekcje wyniesione z tych doświadczeń.

W tej sekcji przyjrzymy się kilku przykładom polskich firm produkcyjnych, które skutecznie zmodernizowały swoje procesy produkcyjne dzięki wykorzystaniu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Studia przypadków pokazują, jak różnorodne podejścia do innowacji technologicznych mogą przynieść wymierne korzyści.

Przypadek 1: Automatyzacja linii produkcyjnej w branży spożywczej

Jedna z wiodących polskich firm spożywczych zdecydowała się na pełną automatyzację swojej linii pakowania. Projekt finansowany był częściowo z dotacji unijnych (55%), co pozwoliło na zakup najnowocześniejszych maszyn pakujących i systemów kontroli jakości. W efekcie, firma odnotowała 40% wzrost efektywności produkcji, zmniejszenie odpadów o 20% oraz znaczącą poprawę jakości pakowanych produktów.

Przypadek 2: Robotyzacja procesów spawalniczych w sektorze metalurgicznym

Małe przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji komponentów metalowych zainwestowało w roboty spawalnicze, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje produkty. Inwestycja ta, wsparta kredytem na preferencyjnych warunkach od jednego z krajowych pożyczkodawców, pozwoliła na zautomatyzowanie jednego z najbardziej czasochłonnych procesów produkcyjnych. Skutkiem było nie tylko zwiększenie możliwości produkcyjnych, ale również poprawa warunków pracy pracowników przez eliminację zadań o wysokim ryzyku.

Przypadek 3: Cyfryzacja zarządzania produkcją w fabryce mebli

Producent mebli, chcąc zoptymalizować swoje procesy produkcyjne i magazynowe, wprowadził kompleksowy system ERP wraz z modułami MES i SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw). Projekt, realizowany ze wsparciem środków z funduszy inwestycyjnych (85% dotacji), umożliwił  monitoring w czasie rzeczywistym procesów produkcyjno-magazynowych, lepszą koordynację działów oraz automatyzację zamówień i dostaw. Efekty? Znaczna redukcja czasu realizacji zamówień, lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększona satysfakcja klientów.

Te studia przypadków ilustrują, jak zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji może przynieść konkretne korzyści biznesowe, w tym zwiększenie efektywności, redukcję kosztów, a także poprawę jakości produktów i usług. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko wybór odpowiednich technologii, ale również skuteczne pozyskanie finansowania, które umożliwi realizację ambitnych projektów.

6. Wywiady z ekspertami

Opinie ekspertów z dziedziny automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji oraz finansowania projektów technologicznych.

Rady dla firm rozważających wprowadzenie nowych technologii.

W celu uzyskania głębszego wglądu w tematykę automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, przeprowadzono serię wywiadów z ekspertami z różnych dziedzin. Poniżej przedstawiamy główne wnioski i rady dla firm rozważających wprowadzenie nowych technologii.

Bartłomiej Straszak, Ekspert ds. automatyzacji:

Główne wnioski:

– Automatyzacja nie tylko zwiększa efektywność, ale także pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

– Kluczowe jest stopniowe wprowadzanie automatyzacji, aby pracownicy mogli dostosować się do nowych procesów i technologii.

Rady:

– Rozpocznij od prostych projektów, które przynoszą szybkie korzyści, zanim przejdziesz do bardziej złożonych systemów.

– Zaangażuj pracowników we wdrażanie automatyzacji, oferując szkolenia i możliwości rozwoju.

Kamil Kuczek, Ekspert ds. robotyzacji:

Główne wnioski:

– Robotyzacja oferuje nie tylko poprawę wydajności, ale również zwiększa bezpieczeństwo pracy przez eliminację niebezpiecznych zadań.

– Współpraca człowieka z robotem (coboty) staje się coraz ważniejszym trendem, umożliwiającym elastyczność i innowacyjność.

Rady:

– Przed inwestycją w roboty przeprowadź dokładną analizę procesów produkcyjnych, aby zidentyfikować obszary, gdzie ich wprowadzenie przyniesie największe korzyści.

– Wybieraj roboty i systemy, które są łatwe w integracji i obsłudze, aby ułatwić ich adaptację. Skorzystaj z doświadczonych integratorów lub platform, które pomagają w rozwiązywaniu specyficznych wyzwań produkcyjnych. 

Konrad Milewski, Ekspert ds. cyfryzacji:

Główne wnioski:

– Cyfryzacja umożliwia nie tylko optymalizację procesów, ale także otwiera nowe możliwości biznesowe dzięki analizie danych.

– Bezpieczeństwo danych staje się kluczowym elementem strategii cyfryzacyjnej każdej firmy.

Rady:

– Inwestuj w systemy, które oferują skalowalność i możliwość integracji z innymi narzędziami i technologiami.

– Regularnie aktualizuj swoje systemy i szkol pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby chronić swoje dane i systemy.

Wywiady z ekspertami podkreślają, że sukces w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji nie zależy tylko od technologii, ale również od ludzi i procesów. Kluczowe jest budowanie kultury innowacji, inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników oraz skupienie się na bezpieczeństwie i ochronie danych.

7. Przyszłość automatyzacji i cyfryzacji w Polsce

Trendy i prognozy dotyczące dalszego rozwoju technologii w sektorze produkcyjnym.

Wyzwania i możliwości dla polskich przedsiębiorstw na tle globalnej konkurencji.

Rozwój automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w Polsce jest nieunikniony i stanowi klucz do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na globalnym rynku. Przyszłość tych technologii kształtowana będzie przez szereg trendów i wyzwań, które będą miały wpływ na kierunki rozwoju sektora produkcyjnego w Polsce.

Trendy

1. Integracja systemów i technologii: rozwój technologii umożliwi jeszcze większą integrację pomiędzy różnymi systemami produkcyjnymi, logistycznymi i zarządczymi, co pozwoli na płynniejszą i bardziej efektywną produkcję.

2. Wzrost znaczenia danych: dane będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w optymalizacji procesów produkcyjnych. Analiza dużych zbiorów danych (big data) i uczenie maszynowe stanie się standardem w podejmowaniu decyzji biznesowych.

3. Rozwój technologii cobotycznych: coboty, czyli roboty współpracujące, będą coraz częściej wykorzystywane w celu zwiększenia elastyczności produkcji i poprawy bezpieczeństwa pracy.

4. Zrównoważony rozwój: automatyzacja i cyfryzacja będą wykorzystywane do zwiększenia efektywności energetycznej i minimalizacji wpływu produkcji na środowisko, co jest kluczowe w kontekście globalnych dążeń do zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania

1. Bariery w implementacji: koszty wdrożenia nowych technologii oraz brak odpowiednich kompetencji wśród pracowników stanowią główne wyzwania dla polskich firm.

2. Cyberbezpieczeństwo: w miarę jak firmy stają się coraz bardziej cyfryzowane, wzrasta ryzyko cyberataków, co wymaga skoncentrowania na strategiach ochrony danych.

3. Adaptacja siły roboczej: transformacja cyfrowa wymaga od pracowników zdobycia nowych umiejętności i adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy.

Możliwości

1. Otwarcie na nowe rynki: wykorzystanie nowych technologii może umożliwić polskim firmom ekspansję na nowe rynki i segmenty biznesowe.

2. Innowacje produktowe: automatyzacja i cyfryzacja otwierają drogę do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować branże.

3. Współpraca międzynarodowa: polskie firmy mogą korzystać z międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i technologii, co przyspieszy ich rozwój.

Przyszłość automatyzacji i cyfryzacji w Polsce jest obiecująca, ale wymaga strategicznego podejścia, inwestycji w rozwój kompetencji pracowników oraz świadomości nowych wyzwań. Wprowadzanie innowacji technologicznych będzie kluczem do zbudowania silnej i konkurencyjnej gospodarki. Dzięki temu może ona skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej.

8. Podsumowanie

Kluczowe wnioski dotyczące możliwości finansowania automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji firm produkcyjnych w Polsce.

Zachęta do dalszego eksplorowania tematu i inwestowania w nowe technologie.

Artykuł oferuje kompleksowe spojrzenie na możliwości sfinansowania automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w polskich firmach produkcyjnych, przedstawiając kluczowe definicje, korzyści, dostępne źródła finansowania, proces aplikacyjny, inspirujące studia przypadków, ekspertyzy oraz perspektywy przyszłościowe.

Kluczowe wnioski:

1. Znaczenie technologii: automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja są kluczowe dla zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i poprawy jakości produkcji, co umożliwia firmom utrzymanie konkurencyjności na globalnym rynku.

2. Dostępne finansowanie: istnieje wiele źródeł finansowania dostępnych dla polskich firm, w tym dotacje unijne, krajowe programy wsparcia oraz finansowanie prywatne. Ważne jest zrozumienie dostępnych opcji i wybranie najbardziej odpowiednich dla konkretnego projektu.

3. Proces aplikacyjny: skuteczne aplikowanie o finansowanie wymaga dokładnego przygotowania, w tym analizy potrzeb, wyboru technologii, przygotowania dokumentacji i przestrzegania terminów.

4. Sukces dzięki innowacjom: studia przypadków polskich firm pokazują, że inwestycje w nowe technologie mogą przynieść znaczące korzyści, w tym zwiększenie produktywności i otwarcie na nowe rynki.

5. Wyzwania i przyszłość: pomimo wyzwań, takich jak koszty wdrożenia i potrzeba adaptacji pracowników, przyszłość automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w Polsce jest obiecująca, oferując możliwości wzrostu i innowacji.

Perspektywa

Firmy produkcyjne w Polsce powinny aktywnie rozważać inwestycje w automatyzację, robotyzację i cyfryzację jako sposób na zwiększenie swojej konkurencyjności. Kluczem do sukcesu jest strategiczne podejście do innowacji, skuteczne pozyskanie finansowania i zaangażowanie w ciągły rozwój technologiczny.

Wdrażanie tych technologii nie jest jedynie kwestią przetrwania na rynku. Bez wątpienia jest też szansą na jego zdobycie i ugruntowanie pozycji lidera w swojej branży. Polskie firmy, wykorzystując dostępne wsparcie finansowe i kierując się najlepszymi praktykami, mają wszystko, co potrzebne, aby skutecznie nawigować przez czwartą rewolucję przemysłową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o technologiach przyszłości, trendach i inspiracjach – skorzystaj z naszego bezpłatnego opracowania „Przemysł 4.0 – przewodnik dla firm produkcyjnych„.

Podsumowując, mamy nadzieję, że ten artykuł posłuży jako przewodnik dla firm produkcyjnych w Polsce, pomagając im w pełnym wykorzystaniu potencjału, jaki niesie za sobą automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja. Przedsiębiorstwa stojące przed decyzją o inwestycjach w nowe technologie mogą liczyć na szerokie wsparcie, zarówno finansowe, jak i eksperckie, aby zrealizować swoje projekty i osiągnąć sukces na dynamicznie zmieniającym się rynku.

9. Dodatki

Lista przydatnych linków i źródeł informacji: strony programów finansowych, poradniki aplikacyjne, fora dyskusyjne dla przedsiębiorców.

Słowniczek terminów technicznych i finansowych użytych w artykule.

Lista przydatnych linków i źródeł informacji:

1. Strony programów finansowych:

2. Poradniki aplikacyjne:

3. Bazy wiedzy od krajowych operatorów funduszy unijnych:

Słowniczek terminów technicznych i finansowych użytych w artykule:

1. Automatyzacja – wprowadzenie technologii wykonywania zadań, które tradycyjnie wymagają interwencji ludzkiej, w celu zwiększenia efektywności i redukcji błędów.

2. Robotyzacja – użycie robotów przemysłowych do wykonywania pracy, często w celu zwiększenia produktywności i bezpieczeństwa.

3. Cyfryzacja – proces przekształcania informacji analogowej na format cyfrowy oraz wykorzystanie danych cyfrowych do optymalizacji procesów biznesowych.

4. IoT (Internet of Things) – koncepcja połączenia urządzeń w sieci, umożliwiająca im komunikację i wymianę danych.

5. ERP (Enterprise Resource Planning) – systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa, które integrują wszystkie procesy biznesowe.

6. MES (Manufacturing Execution Systems) – systemy wykonawcze produkcji służące do zarządzania i monitorowania procesu produkcji na hali fabrycznej.

7. SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od surowców po dostarczenie gotowego produktu do klienta.

8. Big Data – zestawy bardzo dużych i skomplikowanych danych, które nie mogą być przetwarzane przez tradycyjne aplikacje do przetwarzania danych.

9. Coboty – roboty współpracujące z ludźmi w bezpośredniej bliskości, zaprojektowane do bezpiecznej pracy w tym samym środowisku co ludzie.

10. Dotacje unijne – środki finansowe przyznawane przez Unię Europejską, mające na celu wspieranie różnych projektów i inicjatyw w państwach członkowskich.

11. Kredyt preferencyjny – kredyt z oprocentowaniem niższym niż standardowe, często wspierany przez rząd lub inne instytucje w celu promowania określonych działań gospodarczych.

12. Venture Capital – kapitał podwyższonego ryzyka inwestowany w nowe lub rozwijające się firmy, które mają potencjał dynamicznego wzrostu.

13. Leasing technologiczny – forma finansowania, która pozwala firmom na użytkowanie nowoczesnego sprzętu technologicznego w zamian za regularne płatności, często z opcją wykupu na koniec umowy.

Przygotowane informacje powinny stanowić solidną bazę dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji ich firm. Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy lub dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z nami już dziś!

Autor:

Katarzyna Szwarocka, DBR 77 Robotics

Kontakt:
e-mail: katarzyna.szwarocka@dbr77.com

Umów rozmowę

Data publikacji: 22 lutego 2024